Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 1 ก.ย. 2565
ถึงวันที่: 30 ก.ย. 2565
สถานที่: หลักสูตรออนไลน์
ราคา: 1,500 บาท
หลักสูตร: 30 วัน

หลักสูตรระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรอง GAP พืช แบบกลุ่ม (อบรมออนไลน์)
(Internal Control System for GAP Food Crop Group Certification)

ระยะเวลาอบรม 30 วัน 
ราคา : 1500.00 บาท (ราคายังไม่รวม vat)
ใช้บัญชี Gmail ในการเข้าเรียน

ผู้ที่ควรเข้าร่วมการอบรม
1. เกษตรกรผู้ผลิต/ที่ปรึกษาเกษตรกร ที่ต้องการพัฒนาความรู้ในด้านระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรอง GAP พืชแบบกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับรอง
2. ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ในขั้นตอนการจัดทำระบบควบคุมภายใน เพื่อการรับรอง GAP พืชแบบกลุ่ม
3. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจรับรอง GAP แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม และได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง GAP พืช แบบกลุ่ม
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ในเรื่องระบบควบคุมภายใน ไปประยุกต์ใช้เบื้องต้นในการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง GAP พืช แบบกลุ่ม
3. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม
1. ช่วงที่ 1 : เริ่มต้นทำความรู้จัก
2. ช่วงที่ 2 : ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)
3. ช่วงที่ 3 : สิ่งที่ต้องนำไปปฏิบัติ
4. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในแต่ละตอน เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

กำหนดการ

ช่วงที่ 1 เริ่มต้นทำความรู้จัก :
– ตอนที่ 1 มาตรฐาน GAP และการรับรองแบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม

ช่วงที่ 2 ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) : 
– ตอนที่ 2 ระบบควบคุมภายในคืออะไร

ช่วงที่ 3 สิ่งที่ต้องนำไปปฏิบัติ :
– ตอนที่ 3 การบริหารและการจัดการองค์กร
– ตอนที่ 4 สัญญา/ใบสมัคร/คำรับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม
– ตอนที่ 5 การฝึกอบรม
– ตอนที่ 6 การควบคุมเอกสาร และบันทึก
– ตอนที่ 7 การจัดการกับข้อร้องเรียน
– ตอนที่ 8 คู่มือการตรวจประเมินติดตามภายในของกลุ่ม

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับไฟล์ คู่มือการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Google Classroom เพื่อศึกษาวิธีการเข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนวันอบรม พร้อมทั้งไฟล์เอกสารประกอบการอบรม
2. เมื่อได้รับลิงค์เชิญ หรือรหัสเข้าสู่ Google Classroom ท่านสามารถเข้าศึกษาในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด (30 วัน นับจากวันแรกของการเข้าร่วมอบรม คือ วันที่ทำแบบทดสอบก่อนเรียนในระบบ)
3. ในแต่ละบทเรียน จะมีแบบฝึกหัดท้ายบท ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องจัดทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง 8 ตอน แล้วจึงจัดทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเป็นการประเมินผลการอบรม 4. เมื่อท่านจัดทาแบบทดสอบหลังเรียน วิทยากรจะดำเนินการตรวจสอบผลการจัดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน

โดยมีผลพิจารณาดังนี้ 

  • กรณีที่จัดทำแบบฝึกหัดครบถ้วน และ ผ่านตามเกณฑ์ และ ได้คะแนนสอบตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรสาเร็จการฝึกอบรม (Certificate of Successfully Completion) 
  • กรณีที่จัดทำแบบฝึกหัดไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ และ/หรือ ได้คะแนนสอบน้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการฝึกอบรม (Certificate of Attendance)
  • ประกาศนียบัตรที่ได้รับจะเป็นแบบ e-Certificate โดยจะจัดส่งให้ทาง e-mail กรณีที่ท่านต้องการประกาศนียบัตรแบบกระดาษ (hard copy) สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ภายหลัง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามการอบรมได้ที่
คุณกุลธิดา โทร. 02-617-1727 ต่อ 807 อีเมล : kullathida@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/1/2564 ถึงวันที่ 16/9/2565
ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up