Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 19 ต.ค. 2563
ถึงวันที่: 20 ต.ค. 2563
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 7,000 บาท
หลักสูตร: 2 วัน

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง
 2. ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 67
 3. ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012
 4. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 สู่มาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012
 5. นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินภายใน
 6. กระบวนการตรวจประเมินภายใน เช่น การเตรียมการตรวจประเมิน การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมิน การพิจารณาผลการตรวจประเมินภายใน การจัดทำรายงาน การติดตามผลแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นต้น
 7. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 2. เข้าใจประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 สู่มาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012
 3. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ
 4. เข้าใจในรูปแบบของการรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification System)
 5. ความเข้าใจหลักการตรวจประเมิน ประเภทของการตรวจประเมิน และกระบวนการตรวจประเมินอย่างเป็นระบบ และได้รับประสบการณ์ เกี่ยวกับ การตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการผ่านทางแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ
 6. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยรับรองที่ต้องการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ รวมถึงการตรวจประเมินภายใน
 2. ผู้ที่เป็น MR (Management Representative) คณะทำงานพัฒนาระบบงานในหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ
 3. ผู้ตรวจประเมินภายในของหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่างๆ ในการตรวจประเมินระบบงานภายในหน่วยรับรอง
 4. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือบริการ ที่ประสงค์จะต่อยอดความรู้ในเรื่องการทำงานของหน่วยรับรอง
 5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบงานสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ
 6. ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองระบบงาน
 7. ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง

ติดต่อสอบถามได้ที่: คุณกุลธิดา คุณปัทมรัตน์
โทร. 02-617-1727 ต่อ 807
E-mail: kullathida@masci.or.thpatamarat@masci.or.th

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13/12/2562 ถึงวันที่ 5/10/2563
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up