Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 18 พ.ค. 2566
ถึงวันที่: 19 พ.ค. 2566
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 11,000 บาท
หลักสูตร: 2 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น
 2. พนักงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 3. พนักงานบริหารความเสี่ยง
 4. พนักงานบริหารกลยุทธ์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบถึงภาพรวมของมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301
 2. เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบถึงการกำหนดบริบท การพิจารณาความต้องการของผุ้มีส่วนได้เสีย การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ด้านบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตัวอย่างของแผนบริหารจัดการอุบัติการณ์และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาความรู้ความสามารถที่จำเป็น
 4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติจากรณีศึกษาหรือแบบฝึกหัด

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. แนะนำอนุกรมมาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301
 2. การกำหนดบริบทขององค์กร
 3. การพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ BCMS
 5. การวางแผน การชี้บ่งโอกาสและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ BCM
 6. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
 7. การประเมินความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจ
 8. การกำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 9. หัวข้อที่สำคัญในแผนการบริหารจัดการอุบัติการณ์และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 10. การกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็น
 11. การกำหนดระบบเอกสารที่จำเป็น

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15/3/2566 ถึงวันที่ 3/5/2566
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up