Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 7 พ.ย. 2562
ถึงวันที่: 8 พ.ย. 2562
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 7,000 บาท
หลักสูตร: 2 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ตรวจและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ
 2. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน
 3. ผู้ที่เป็น QM (Quality Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ
 4. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือคณะทำงานพัฒนาระบบ
 5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ และปรับปรุงระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 2. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดทั่วไปสำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้
 3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง
 2. สรุปข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  
  • ข้อ 1. ขอบข่าย
  • ข้อ 2. เอกสารอ้างอิงบังคับ
  • ข้อ 3. คำนิยาม
  • ข้อ 4. ข้อกำหนดทั่วไป
  • ข้อ 5. ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง
  • ข้อ 6. ข้อกำหนดด้านทรัพยากร
  • ข้อ 7. ข้อกำหนดด้านกระบวนการ
  • ข้อ 8. ข้อกำหนดด้านระบบการจัดการ
 3. นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินภายใน
 4. กระบวนการตรวจประเมินภายใน เช่น การเตรียมการตรวจประเมิน การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมิน การพิจารณาผลการตรวจประเมินภายใน การจัดทำรายงาน การติดตามผลแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นต้น
 5. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1703
           ติดต่อ คุณกุลธิดา คุณปัทมรัตน์ คุณปิยะภรณ์ โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 805, 807
หรือ E-mail: kullathida@masci.or.thpatamarat@masci.or.thpiyaporn@masci.or.th

 

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21/12/2561 ถึงวันที่ 29/10/2562
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up