Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 25 ก.พ. 2564
สถานที่: ZOOM Could Meetings
ราคา: 3,500 บาท
หลักสูตร: 1 วัน

หลักสูตร 1 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม
1. ผู้จัดการด้านวิชาการ (Technical Management Representative : TMR) และผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
2. ผู้จัดการด้านคุณภาพ (Quality Management Representative : QMR) หรือคณะทางานพัฒนาระบบงาน
3. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทา และปรับปรุง พัฒนาระบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
4. ผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
5. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เข้าใจหลักการควบคุมคุณภาพ และหลักการเลือกใช้เครื่องมือ เกณฑ์การยอมรับ
2. เข้าใจในสาระสาคัญของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
4. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม
1. สรุปข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2. หลักการควบคุมคุณภาพ และการเลือกใช้เครื่องมือ
3. ตัวอย่างหัวข้อการควบคุมคุณภาพ และเกณฑ์การพิจารณา
4. Inter laboratory และ Intra Laboratory และ Proficiency Test
5. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่
ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ติดต่อ คุณรัชดา คุณกุลธิดา
โทร. 02 617 1727 ต่อ 805, 807
โทรสาร. 02 617 1703
Email:  qsd@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/1/2564 ถึงวันที่ 22/2/2564
ลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
23 เม.ย. 2564 Quality Control for ISO/IEC 17025
Scroll Up