Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 18 ก.พ. 2563
สถานที่: โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
ราคา: 8,000 บาท
หลักสูตร: 1 วัน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้

 • แนวคิดพื้นฐานใหม่ใน ISO 9000:2015 และข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
  (Risk Management)
 • Risk-Based Approach
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
  • Definition and Category of Risk
  • Risk Management Process ตามแนวทางใน ISO 31000:2009
 • Risk management – Principles and guidelines
 • การชี้บ่งความเสี่ยง (Risk Identification)
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
 • การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation)
 • การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
  • Key Risk Indicator (KRI)
 • การฝึกปฏิบัติในการชี้บ่งความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • การประเมินผลความเสี่ยง การกำหนด Key Risk Indicator (KRI) และการจัดการความเสี่ยง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทราบแนวคิดพื้นฐานใหม่ใน ISO 9000:2015 และข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 • เข้าใจในการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการปรับเปลี่ยน
 • ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และระบบการจัดการ
 • สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
 • เข้าใจกระบวนการการบริหารความเสี่ยงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแล
 • การวางแผน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้รับการพัฒนาทักษะผ่านการฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการอื่นได้
 • เข้าใจการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อยกระดับระบบการบริหารงานคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

การบริหารความเสี่ยงสําหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

หัวข้อการฝึกอบรม

0900-1030 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักการของการบริหารความเสี่ยง กรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและแนวคิดการบริหารความเสี่ยง ข้อกําหนด ISO 9001 & ISO 14001

1030-1045 พักรับประทานชา-กาแฟ

1045-1200 การพิจารณาและทําความเข้าใจกับบริบท ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ข้อกําหนดและกฏหมายที่เกี่ยวช้อง

1200-1300 พักรับประทานอาหารกลางวัน

1300-1430 การชี้บ่งความเสี่ยง

1430-1500 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

1500-1515 พักรับประทานชา-กาแฟ

1515-1550 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

1550-1600 ถาม-ตอบ

 

หมายหตุ: จะมีการฝึกปฏิบัติและแบบฝึกหัดรายเดี่ยวและรายกลุ่มหลังจากการฝึกอบรม ในแต่ละหัวข้อเสร็จสิ้น

 

 

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13/12/2562 ถึงวันที่ 6/2/2563
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up