Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 11 พ.ค. 2562
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี ด่วนรับจำนวนจำกัด

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI  มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการในงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทย Subcon Thailand 2019 ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เพื่อการเตรียมพร้อมสู่มาตรฐานใหม่และก้าวสู่โอกาสที่เหนือกว่า สรอ. พร้อมแล้วที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการขององค์กร ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะในการปฏิบัติและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง MR 224

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงในมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Risk Management in ISO/IEC 17025:2017)”

กำหนดจัดสัมมนา

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดย ทีมวิทยากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หลักสูตร  0.5 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
 2. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือ QM (Quality Manager)
 4. คณะทำงานพัฒนาระบบด้านคุณภาพ และด้านวิชาการ
 5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำและปรับปรุงระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ การจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. สรุปประเด็นข้อกำหนด ด้านความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
 2. การจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นกลางของห้องปฎิบัติการ
 3. การจัดการความเสี่ยงของห้องปฎิบัติการ
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของห้องปฎิบัติการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

คุณกุลธิดา ยอดมาลี, คุณรัชดา ลับไพรี

โทร.       02 617 1727 ต่อ 807, 805

โทรสาร.  02 617 1703

Email     qsd@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11/4/2562 ถึงวันที่ 3/5/2562
ลงทะเบียนแผนที่ไปยังสถานที่ฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up