Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 4 ธ.ค. 2562
สถานที่: โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
ราคา: 3,500 บาท
หลักสูตร: 1 วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
 2. ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
 3. ผู้ที่เป็น TM (Technical Manager) หรือ QM (Quality Manager)
 4. คณะทำงานพัฒนาระบบด้านคุณภาพ และด้านวิชาการ
 5. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำและปรับปรุงระบบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ การจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
  และเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้
 3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. สรุปประเด็นข้อกำหนด ด้านความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
 2. การจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นกลางของห้องปฎิบัติการ
 3. การจัดการความเสี่ยงของห้องปฎิบัติการ
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของห้องปฎิบัติการ 
 5. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1703
           ติดต่อ คุณกุลธิดา คุณปัทมรัตน์ คุณปิยะภรณ์ โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 805, 807
หรือ E-mail: kullathida@masci.or.thpatamarat@masci.or.thpiyaporn@masci.or.th

 

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/3/2562 ถึงวันที่ 25/11/2562
ลงทะเบียนแผนที่ไปยังสถานที่ฝึกอบรม


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up