Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 1 ธ.ค. 2565
ถึงวันที่: 2 ธ.ค. 2565
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 6,000 บาท
หลักสูตร: 2 วัน

หลักสูตร                2 วัน (มีสอบข้อเขียน)

จำนวนไม่เกิน           40 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม    ตามใบเสนอราคา

 

ผู้เข้าร่วมการอบรม

  1. บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชนและผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงมาตรฐานแรงงานไทย
  2. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจประเมินภายในที่มีความรู้ด้านมาตรฐานแรงงไทยมาก่อน และต้องการทราบเทคนิคต่างๆ ในการตรวจประเมินภายใน
  3. ผู้ที่สนใจระบบมาตรฐานแรงงานไทย

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.   ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐานแรงงานไทยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในขององค์กร

2.   สามารถตีความข้อกำหนด TLS 8001 และเข้าใจสาระสำคัญของมาตรฐาน

3.   สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กรได้

4.   เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน TLS 8001

5.   ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. ความเป็นมาของมาตรฐาน TLS 8001
  2. บทนิยามและคำศัพท์ในมาตรฐาน TLS 8001
  3. ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน TLS 8001
  4. แนวคิดในการตรวจประเมิน
  5. โครงสร้างของการตรวจประเมิน (การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตรวจประเมิน การรายงานผล  การทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข)
  6. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
สอบถามเพิ่มเติม คุณสุภาพร, คุณศราวดี, คุณศิณีนาฐ T. 0-2617-1727-36 ต่อ 801-803
E-mail: Supaporn@masci.or.th; Sarawadee@masci.or.th; Sineenart@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22/12/2564 ถึงวันที่ 22/11/2565
ลงทะเบียน


ลงทะเบียน In-house Training

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
29 พ.ค. 2566 TLS 8001-2020 Internal Auditor (2 days)
6 พ.ย. 2566 TLS 8001-2020 Internal Auditor (2 days)
Scroll Up