Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 10 พ.ค. 2562
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี ด่วนรับจำนวนจำกัด

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI  มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการในงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทย Subcon Thailand 2019 ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เพื่อการเตรียมพร้อมสู่มาตรฐานใหม่และก้าวสู่โอกาสที่เหนือกว่า สรอ. พร้อมแล้วที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการขององค์กร ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะในการปฏิบัติและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง MR 224

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Transition to ISO 50001:2018)” เพื่อการเตรียมพร้อมสู่มาตรฐานใหม่และก้าวสู่โอกาสที่เหนือกว่า สรอ. พร้อมแล้วที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 (Energy Management System: EnMS) มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยองค์กรพัฒนาระบบการจัดการและกระบวนการที่จำเป็นในการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสิทธิภาพพลังงาน การบริโภคและการใช้พลังงานขององค์กร

กำหนดจัดสัมมนา

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดย ทีมวิทยากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หลักสูตร  0.5  วัน

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานในองค์กร
 2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 50001:2018 มาก่อน
 3. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการทบทวนการตีความมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2018)
 4. ผู้ที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2018)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน จากการใช้สินทรัพย์ด้านพลังงานอบ่างจริงจังให้ดีขึ้น
 2. ได้รับผลประโยชน์อย่างรวดเร็วจากการใช้แหล่งพลังงาน และสินทรัพย์ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. ลดต้นทุนและการบริโภคพลังงาน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
 4. ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 50001:2018
 2. การทบทวนด้านพลังงานและประเมินการใช้พลังงาน
 3. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการจัดการด้านพลังงาน
 4. แนวคิดในการตรวจติดตาม และวัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 5. โครงสร้างของการตรวจติดตาม (การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตรวจ การรายงานผล การทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข)

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณศราวดี แก้วฉิม, คุณนัคมน ภู่ทอง

โทรศัพท์ 02-6171727 ต่อ 303, 308

Email: sarawadee@masci.or.thnakkamon@masci.or.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11/4/2562 ถึงวันที่ 3/5/2562
ลงทะเบียนแผนที่ไปยังสถานที่ฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน
Scroll Up