พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ 15 องค์กรต้นแบบที่ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

ISO-IEC17024

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบโล่เกียรติคุณแก่ 15 องค์กรต้นแบบที่ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC  17024 ในการเป็นองค์กรทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคล เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559  โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีและ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการ น.ส. วรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และ นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ทั้งนี้ องค์กรต้นแบบทั้ง 15 แห่ง ได้แก่ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน, ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วิทยาลัยดุสิตธานี, สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย, โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์, ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, บริษัท เฮลท์ ล้านนา จำกัด, ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี, บริษัท สุโข สปา จำกัด, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งเข้ารับคำปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และดำเนินโครงการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ