สรอ. สัมมนาวิชาการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ISO 50001:2018, ISO 22000:2018 & ISO Risk Management in ISO/IEC 17025:2017

Banner-ISO50001_2018-ISO22000_2018-ISORiskManagement_in_ISO-IEC17025_2017

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สรอ. จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ 3 หัวข้อ ได้แก่

  1. การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน Transition to ISO 50001: 2018 (Energy Management System)
  2. การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร Transition to ISO 22000:2018 (Food Safety Management System: FSMS) 
  3. การบริหารความเสี่ยงในมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Risk Management in ISO/IEC 17025 : 2017)  

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฯ  ในงาน Subcon Thailand 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562  ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 180 ราย

Pic-ISO-22000

สรอ. ได้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบริหารจัดการ ทั้งด้านการตรวจประเมินและรับรอง และการฝึกอบรมตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการสากล  เช่น ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001, ISO 29001, ISO 13485) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001, ISO 50001, ISO 14064-1, ISO 14064-2, CDM/GHG) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001, OHSAS 18001, ISO 45001) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร (GMP, HACCP, ISO 22000, มกษ., GMP (FDA)) ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) ระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน (ISO 28000) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) ระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร   สรอ. มีการพัฒนากระบวนการตรวจประเมินและการรับรองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายสำหรับมาตรฐานการบริหารจัดการสากล เพื่อรองรับความต้องการในการฝึกอบรมที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กรธุรกิจ ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม/การผลิต การค้า การบริการ และการเกษตร  รวมทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขนาดเล็กมาก (SME&VSE)

Pic-ISO-IEC-17025