สรอ. ร่วมงาน MICE Standards Day 2022 “Be The Region’s Leader in MICE Standards”

Banner-MICE-Standards-Day-2022

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมงาน MICE Standards Day 2022 Be The Region’s Leader in MICE Standards” ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) โดยในงานมีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) และมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) ประจำปี 2565 และกิจกรรม TMVS Partnership Matching Day เพื่อยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการไมซ์ (MICE) ของประเทศไทย

สรอ. ได้ร่วมกับสสปน. ในการขับเคลื่อนให้เกิดการรับรองมาตรฐานในอุตสาหกรรมไมซ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยเริ่มเป็นหน่วยตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นหน่วยตรวจประเมินมาตรฐาน AMVS ในปี พ.ศ. 2560 และเป็นผู้ร่วมพัฒนามาตรฐาน TSEMS ในปี พ.ศ. 2561 และเป็นหน่วยตรวจประเมินมาตรฐาน TSEMS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการให้บริการของอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตอบโจทย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) ในกลุ่มการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งในปี พ.ศ. 2565  สสปน. ได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน TMVS, AMVS และใบรับรองมาตรฐาน TSEMS เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นประธานในงาน และมีผู้อำนวยการ สสปน. นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้บริหาร สสปน. และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน TMVS จำนวน 200 ราย  มาตรฐาน AMVS  จำนวน 48 ราย และมาตรฐาน TSEMS จำนวน 15 ราย  และมีสถานประกอบการเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน และทางออนไลน์กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

MICE-Standards-Day-2022

สรอ. ได้ให้บริการพัฒนามาตรฐาน พัฒนาบุคลากร ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ มอก./TIS 22300, ISO 22301, ISO 20121, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, GHPs, HACCP, ISO 22000 ครอบคลุมข้อกำหนดด้านต่างๆ ของมาตรฐาน TMVS/ AMVS และ TSEMS เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพการบริการ รวมทั้ง การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน/สังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยของอาหาร ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศไทย