สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้ประกอบการขอการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand: MiT) ผ่านระบบออนไลน์

MIT_MadeinThailand_Banner

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ผลักดันการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศ  มติ ครม. เห็นชอบให้แก้ไขประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563 เพิ่มหมวด 7/1 พัสดุ ส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT) เรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mit.fti.or.th

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม : Download

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :

ส่วนงานการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand: MiT)
สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-345-11000
Email : mit@fti.or.th