CQI and IRCA Certified EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor Course

 (CQI and IRCA PR315 Course Specification) (CQI & IRCA Reg. No.18127)

 

** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

หลักสูตร                    5 วัน  (มีสอบข้อเขียน)

จำนวนไม่เกิน              20 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม      ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร
 2. ผู้ที่เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร (Environmental Management Representative: EMR) คณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายใน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจประเมิน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 3. ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. ผู้เข้าอบรมควรมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมาตรฐานและเอกสารประกอบการอบรมบางฉบับเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม (Pre-Requisite)

ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม ดังนี้

 1. ระบบการจัดการ
  • ความรู้พื้นฐานหลักการของวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act)
  • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการและความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง, นโยบาย, วัตถุประสงค์, การวางแผนการ, การนำไปปฏิบัติ การวัด, การทบทวน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 2. การจัดการสิ่งแวดล้อม
  • แนวคิดเรื่องผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ประการ (ตามมาตรฐาน ISO 14001) :
   • เพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
   • บรรลุตามพันธสัญญา
   • บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
 3. ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 14001 และนิยาม คำศัพท์ ที่ใช้ในมาตรฐาน ตามที่กำหนดใน ISO 14001 ซึ่งผู้สมัครฝึกอบรมอาจเรียนหลักสูตร IRCA Certified EMS Foundation หรือหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 14001 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ามาก่อน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015
 2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015 และตรวจประเมินตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 3. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
 5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IQCS ประเทศสิงคโปร์ (IRCA Approved to A09422)

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
 2. ขั้นตอนในการรับรอง การขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง การรับรองการขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ
 3. ขั้นตอนในการวางแผนการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการเตรียมการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายการการตรวจประเมิน เมตริกซ์ของข้อกำหนด การประมาณช่วงเวลาในการตรวจ การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมินเบื้องต้น การจัดตั้งทีมผู้ตรวจ และการเตรียมแผนการตรวจติดตาม
 4. การดำเนินการตรวจประเมินและเทคนิคในการตรวจ การเขียนรายงาน และการตรวจติดตามข้อบกพร่องรวมทั้งวิธีการตรวจประเมิน เทคนิคการตั้งคำถาม บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
 5. ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับองค์กร IRCA (www.irca.org)
 6. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

………………………………………………………………………………………………………………………..

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ติดต่อ                คุณศิณีนาฐ / คุณสุภาพร

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 801 / 803

โทรสาร.             02 617 1703

Email                sineenart@masci.or.thsupaporn@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th