สรอ. ขอแสดงความยินดีกับบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

Siam-Yamato-Steel-banner

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) เนื่องในโอกาสที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ณ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด โรงงานห้วยโป่ง จังหวัดระยอง เมื่อ 15 สิงหาคม 2565

Siam-Yamato-Steel-1

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) โดยคุณสุรศักดิ์ พูลเกิด ผู้จัดการโรงงานห้วยโป่ง ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และบุคลากรของบริษัทฯ  ซึ่งการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ในขอบข่าย “โรงงาน 1 (โรงงานมาบตาพุด): การผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน   โรงงาน 2 (โรงงานห้วยโป่ง): การผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน” จาก สรอ. เพิ่มเติมจากที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก./ISO14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001/BS OHSAS 18001/มอก./ISO 45001 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยปรับปรุงสมรรถนะในภาพรวม ทั้งด้านคุณภาพ การให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร และการจัดการพลังงานซึ่งมีส่วนช่วยให้มีการจัดการพลังงานที่ดีขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน รวมทั้ง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างมีนัยสำคัญ

Siam-Yamato-Steel-2

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของบริษัทฯ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ในการ “ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยธรรมาภิบาล และจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างยั่งยืน”