จากฟาร์มสู่จานอาหาร มั่นใจด้วยมาตรฐานไอเอสโอ

food-1328642

ทุกๆ วัน ในการผลิตและบริโภคอาหาร จะมีการขนส่งอาหารจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนและอันตรายอื่นๆ ถ้าเช่นนั้น เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เราบริโภคเข้าไปนั้นมีความปลอดภัย

วันอนามัยโลก (ตรงกับวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี) ในปี 2558 นี้ องค์การอนามัยโลกได้เน้นในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันอนามัยโลกและสร้างความตระหนักในเรื่องความสำคัญของมาตรฐานอาหารของไอเอสโอ (ISO หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) จึงมีการเปิดตัวโครงการโซเชียลมีเดียขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2558 โดยไอเอสโอได้นำเสนอโปสเตอร์เกี่ยวกับความปลอดภัยใน 6 รูปแบบไปเผยแพร่โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.    จากฟาร์มสู่จานอาหาร (From farm to plate) ทำให้อาหารมีความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO 22000 (การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร) ซึ่งมีข้อแนะนำ 5 ประการคือ ทำให้อาหารสะอาด แยกอาหารดิบออกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ปรุงอาหารให้สุกโดยทั่วถึงกัน ทำให้อาหารมีความปลอดภัยด้วยการใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมปลอดภัย และใช้น้ำและวัตถุดิบที่สะอาด
2.    ฟาร์มที่ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO/TS 22002-3 (Prerequisite programs on food safety — Part 3: Farming) และการผลิตอาหารที่ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO 22002-6 (Prerequisite programs on food safety — Part 6: Feed production)
3.    การขนส่งและการจัดเก็บที่ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO 22002-5 (Prerequisite programs on food safety — Part 5: Transport and storage)
4.    อาหารปลอดภัยด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย ISO 23560 (Woven polypropylene sacks for bulk packaging of foodstuffs) และการสอบกลับ ISO 22005 (Traceability in the feed and food chain — General principles and basic requirements for system design and implementation)
5.    การปรุงอาหารที่ปลอดภัยด้วย
5.1    การปกป้องอาหารจากซาลโมเนลล่าในอาหาร (ISO 6579 – Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection of Salmonella spp. และการปกป้องอาหารจากซาลโมเนลล่าในน้ำ (ISO 19250- Water quality — Detection of Salmonella spp.)
5.2    การปกป้องอาหารจากลิสเตอเรีย (ISO 11290-2 – Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes — Part 2: Enumeration method)
6.    การขนส่งอาหารที่ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO 22002-2 (Prerequisite programmes on food safety – Part 2: Catering)
มาตรฐานไอเอสโอส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเช่นเดียวกับประสิทธิภาพของซัพพลายเชนในอาหารจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารและยังช่วยป้องกันโรคภัย ป้องกันแบคทีเรียและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ได้อีกด้วย

นับตั้งแต่ผู้ผลิตทางการเกษตรไปจนถึงผู้ผลิตอาหาร ห้องปฏิบัติการ ผู้ควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบรวมทั้งผู้บริโภค การรวบรวมมาตรฐานด้านอาหารของไอเอสโอเพื่อการใช้งานนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเราใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารเหมือนกันทั่วโลก ก็จะมีการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน

การทำงานกับเครือข่ายสมาชิกระดับประเทศของไอเอสโอ ทำให้การทำงานด้านมาตรฐานไอเอสโอสามารถเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ไว้ได้มากที่สุดและมีแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับความปลอดภัยด้านอาหารของโลก ตลอดจนมีการเผยแพร่และขยายไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาด้วย

ไอเอสโอมีความมุ่งมั่นในการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศมาแล้วมากกว่า 19,500 มาตรฐานและได้ส่งเสริมให้มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย

ที่มา: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1949