ไอเอสโอห่วงใยคนทำงาน จัดทำร่างมาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001

matchbox-1313473

องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO (International Labour Organization) พบว่าในแต่ละปี มีคนมากกว่า 2.3 ล้านคนเสียชีวิตอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและมากกว่า 300 ล้านคนยังคงประสบอุบัติเหตุแต่ไม่ร้ายแรงถึงกับเสียชีวิต อุบัติเหตุดังกล่าวได้ก่อภาระให้กับลูกจ้างและนายจ้างเป็นอย่างมาก เช่น ทำให้เกิดการสูญเสียจากการต้องออกจากงานอย่างกะทันหัน การขาดงานและองค์กรต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น เป็นต้น แต่อันที่จริงแล้ว เหตุการณ์เหล่านั้นสามารถป้องกันได้ด้วยการมีกระบวนการและระบบที่เหมาะสมในสถานที่ทำงาน

ไอเอสโอหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้ฟอร์มทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อพัฒนามาตรฐานใหม่ คือ มาตรฐาน ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ มีความปลอดภัยและสามารถลดอัตราการสูญเสียและบาดเจ็บอันเกิดจากการทำงานลงได้

มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย – ISO 45001, Occupational health and safety เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยใช้แนวทางระบบการจัดการทั่วไปเช่นเดียวกับ มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 นอกจากนี้ ยังมีการนำเอาแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานระดับระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งผลการประชุมร่วมในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานมาพิจารณา ร่วมด้วย

มาตรฐานนี้ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใดหรือมีขนาดเท่าใด ก็สามารถนำเอามาตรฐาน ISO 45001 ไปใช้ได้และยังสามารถนำเอาไปใช้ผสมผสานกับโครงการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้ด้วย เช่น ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงาน เป็นต้น และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุข้อกำหนดด้านกฎหมายทั้งหมด แต่ก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งไอเอสโอคาดว่าจะประกาศใช้เดือนธันวาคม 2560

iso45001-timeline850x350

ที่มา :  http://www.iso.org/iso/iso45001