สรอ. รับประกาศเกียรติคุณ การร่วมมือพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence และ Eco-World class

Banner_eco-innovation-forum-2020

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมงาน “ECO Innovation Forum 2020” และรับประกาศเกียรติคุณ การร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence และระดับ Eco-World Class จาก นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

eco-innovation-forum-2020_pic1

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ใช้แนวคิด “Industrial Ecology” หรือ “อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Eco-Champion, Eco-Excellence และ Eco-World Class เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

eco-innovation-forum-2020_pic2

สรอ. ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคบริการ ภาคการค้าและภาคการเกษตร ทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้บริการและการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและภาคต่างๆ ด้วยการให้บริการที่มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศด้านความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการ ทั้งการตรวจประเมินและการรับรอง การตรวจ การทวนสอบ การฝึกอบรม การพัฒนาเกณฑ์/มาตรฐาน การเป็นพี่เลี้ยงด้านระบบงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินโครงการ และการบริการข้อมูลองค์ความรู้ อาทิ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำ พลังงานและก๊าซเรือนกระจก (: ISO 14001, ISO 46001, ISO 50001, ISO 14064-1, ISO 14064-2, CDM/GHG), ระบบการจัดการแรงงานไทย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (: มรท. 8001, มอก. 18001, ISO 45001, ISO 39001), การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (: ISO 26000, CSR-DIW, CSR-DPIM), การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV), เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy), การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (: ISO 20400), เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town), อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry), รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Reporting Initiatives: GRI, Sustainable Development Report: SD Report)