สรอ. ร่วมประชุม ISO/TC 292/WG 2 Continuity and Organizational Resilience ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

banner-ISO_TC292_WG-2

จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ISO คณะที่ 292 Continuity and Organizational Resilience (ISO/TC 292) เมื่อวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ณ เมืองสตาร์วังเงร์ (Stavanger) ประเทศนอร์เวย์ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) (นายเอกนิติ รมยานนท์) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI (ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ และนายสำราญ สอนผึ้ง) เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอ มอก. 9999 เล่ม 1 – 2556 เป็นเอกสาร ISO ซึ่งข้อเสนอของไทยในขั้นตอน Preliminary Work Item (PWI) ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกใน ISO/TC 292 เป็นส่วนใหญ่ และได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับชื่อเอกสาร/มาตรฐาน ISO ที่จะจัดทำคือ Principles and Guidelines for Sufficiency and Viability

file-2

โดยเมื่อวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 292/WG 2 Continuity and Organizational Resilience ได้กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 8 ณ เมืองเดลฟท์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มอบหมายให้ผู้แทนของ สรอ. (ดร. ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับฝายบริการเทคนิค) ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการดังกล่าว  ซึ่งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากผู้แทนประเทศไทยจะได้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแสดงข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขมาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) แต่ยังได้มีการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ อินเดีย สิงค์โปร์ และญี่ปุ่น เพื่อรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุง New Work Item Proposal (NWIP) สำหรับมาตรฐาน Principles and Guidelines for Sufficiency and Viability อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ TC 292 ต่อไป