สรอ. ร่วมบรรยายพิเศษ ISO 28001:2007 และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)

banner-World_Accreditation_Day_2019

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ISO 28001:2007 – Security Management Systems for Supply Chain” และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยมีนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานเปิดงาน  และมีผู้ร่วมงานจากภภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 500 คน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

News-World-Accreditation-Day-1

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum: IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันการรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดย IAF/ILAC ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกให้ช่วยรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานในวันดังกล่าว  และกำหนดหัวข้อการรณรงค์และส่งเสริมทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ คือ “Accreditation: Adding Value to Supply Chains”

News-World-Accreditation-Day-2

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ให้หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ และผู้ประกอบการ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา ในการช่วยสนับสนุนและยกระดับระบบมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานให้ทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ซึ่ง สรอ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง ISO 28001:2007 – Security Management Systems for Supply Chain โดยนายธีรกุล บุญยงค์ ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนก Climate Change Service    สรอ. ในฐานะหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก สมอ. และ มกอช. ได้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับระบบมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการตรวจประเมินและการรับรอง การตรวจ การพัฒนามาตรฐาน การฝึกอบรมและการพัฒนาระบบงาน ตามแนวทางมาตรฐานสากล

News-World-Accreditation-Day-3