สรอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมอ. เนื่องในโอกาสการเยี่ยมเยียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือข้อราชการ ด้านการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง

Banner_TISI_20Jun2019

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  ได้รับเกียรติจาก เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ สมอ. เยี่ยมเยียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือข้อราชการด้านการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง SHARING สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

News_TISI_20Jun2019_pic1

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน สรอ.  ให้การต้อนรับ นายวันชัย  พนมชัย  เลขาธิการ สมอ.  พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ สมอ. โดยทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือการดำเนินงานด้านการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน อาทิ การพัฒนาเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations: SDO)  ความร่วมมือในการเป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body: IB) และการพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body: CAB)  ตามแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และการดำเนินการอื่น เช่น การพัฒนาบุคลากรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การดำเนินโครงการ การพัฒนา/ยกระดับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดเล็กมาก (SME, VSE) และชุมชน เป็นต้น

News_TISI_20Jun2019_pic3

News_TISI_20Jun2019_pic2