ประกาศ ขอรับข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ฉบับที่ 2) ของกรมการท่องเที่ยว

audit-tis-2020

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้น

ในการนี้ กรมการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ฉบับที่ 2) รายละเอียดตาม Link File ด้านล่าง

โดยกรอกรายละเอียดผ่าน Link : https://forms.gle/SqTPDnaqTow1a7G47
หรือแบบสอบถามข้อคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอโอ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อประสานงานเพื่อข้อรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 
คุณดาริกา แซ่โง้ว หรือ คุณเยาวรินทร์ พจน์กุดั่น
โทร 02-617-1727 ต่อ 211 หรือ 221
E-mail: Darika@masci.or.th หรือ yaowarin@masci.or.th

เอกสารประกอบ