มกอช. ผนึกกำลัง 18 หน่วยงาน จัดฝึกอบรมอัพเดทกฎหมายอาหารปลอดภัยของอเมริกา

mou-fsma

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรม 18 หน่วยงานชั้นนำ รวมทั้งสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและสถาบันอาหาร  เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านกฎหมายความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มกอช.จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act: FSMA) ระหว่าง มกอช. และหน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรม 18 หน่วยงาน โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน คือ มกอช.จะเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ ประสานงาน ติดตาม และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย FSMA ของสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนบทบาทของหน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

25727

ส่วนหน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรมจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวโดยฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรับผิดชอบของสหรัฐอเมริกา คือ USFDA เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ติดตาม กำกับ และควบคุมการฝึกอบรมโดยบุคลากรของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สำหรับหน่วยงานเครือข่ายฝึกอบรม 18 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ควอลิตี้ เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

25748

การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาในระยะยาวต่อไป