คู่มือความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฉบับใหม่สำหรับ SMEs

New-ISO-45001-Handbook--for-Small-Organizations_sep-20

เรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานไม่เพียงแต่ช่วยรักษาชีวิตของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญต่อสมรรถนะในการการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  ดังนั้น ไอเอสโอจึงได้พัฒนามาตรฐาน ISO 45001 ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OH&S) ขึ้นมาเป็นฉบับแรกและฉบับเดียวของโลกซึ่งเป็นผลมาจากแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งทั่วโลกตกลงร่วมกัน  นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือฉบับใหม่เพื่อช่วยให้องค์กรขนาดเล็กสามารถนำไปใช้งานและได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กล่าวไว้ว่า งานที่ดีคืองานที่ปลอดภัยซึ่งอาจมีคนไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม ทุกๆ ปี โลกของเรามีคนเสียชีวิตถึง 2.78 ล้านคนจากโรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายร้อยล้านคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและอุบัติเหตุที่ไม่ร้ายแรง ทำให้เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้เป็นต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

มาตรฐาน ISO 45001, Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดสถิติในเรื่องโรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทำงานโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาจัดทำกรอบร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน เสริมสร้างสุขภาพ เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน

สำหรับคู่มือฉบับใหม่เป็นการเผยแพร่ร่วมกันระหว่างไอเอสโอและยูนิโดหรือองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) ซึ่งให้แนวทางเพิ่มเติมโดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กรวมทั้ง SMEs ในการนำ ISO 45001 ไปประยุกต์ใช้

คู่มือฉบับใหม่ ISO 45001:2018 – Occupational health and safety management systems – A practical guide for small organizations จัดทำโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ให้ภาพรวมข้อกำหนดของ ISO 45001 และแนวทางที่องค์กรขนาดเล็กสามารถจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ โดยคำนึงถึงความท้าทายและความต้องการเฉพาะของพวกเขา

ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบนี้มีหลายประการ รวมถึงการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ไม่ดีและการบาดเจ็บจากการทำงาน การปกป้องผู้ที่ทำงานให้กับองค์กร  การมีวัฒนธรรมของบริษัทในเชิงบวกมากชึ้น และการทำให้มีชื่อเสียงที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชน

ผู้สนใจคู่มือ ISO 45001: 2018 – Occupational health and safety management systems – A practical guide for small organizations สามารถศึกษาได้จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของไอเอสโอ ISO Store

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2552.html