มาตรฐานของเด็กเล่นเพื่อความปลอดภัย

PlayingSafewithSafetyof-toys

ของเล่นสำหรับเด็กมีอยู่มากมายและเป็นไปได้ว่าอาจจะมีอันตรายแอบแฝงมากับความสนุก เด็กๆ อาจจะเล่นของเล่นตามปกติแต่ก็มีโอกาสเป็นอันตรายได้  ไม่ว่าจะเป็นขอบหรือชิ้นส่วนเล็กๆ ที่มีความคมอยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าของเล่นนั้นไม่ได้รับการออกแบบและผลิตมาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ปัจจุบัน เด็กๆ ได้รับความปลอดภัยและรอดพ้นจากอันตรายจากการเล่นของเล่นมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสำหรับของเล่นเด็กนั่นเอง ปัจจุบัน ไอเอสโอได้ทำการปรับปรุงมาตรฐานของเล่นเด็กเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมาตรฐานฉบับใหม่จะมีความปลอดภัยและเหมาะสมมากขึ้นกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ISO 8124-1, Safety of toys – Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties เป็นมาตรฐานที่ระบุข้อกำหนดและวิธีทดสอบของเล่นสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี และครอบคลุมช่วงอายุการใช้งาน มาตรฐานนี้ระบุหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้สำหรับลักษณะโครงสร้างของของเล่น เช่น รูปร่าง ขนาด และเค้าโครง เป็นต้น รวมทั้งคำเตือนและคู่มือการใช้งานที่เหมาะสมด้วย

คริสเตียน เว็ทเทอร์เบิร์ก ประธานคณะกรรมการที่พัฒนามาตรฐานชุดดังกล่าวระบุว่ามาตรฐานจำนวน 150 หน้าครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลกระทบด้านความปลอดภัยของของเล่นสำหรับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น มาตรฐานใหม่ที่ทำการปรับปรุงนี้จึงต้องมีความทันสมัยและคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้วย

สำหรับมาตรฐานฉบับล่าสุดครอบคลุมความหมายที่ได้ทำการปรับปรุงให้ทันสมัยและข้อกำหนดที่มีการแจ้งเตือนซึ่งได้ทำการทบทวนและเกี่ยวข้องกับวัสดุและชิ้นส่วน เช่น สายและแผ่นของชิ้นส่วนต่างๆ รวมไปถึงของใหม่ๆ อย่างโยโย่บอลด้วย

ISO 8124-1 เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่มีรายละเอียดมากที่สุดและมีความยาวมากที่สุด ส่วนมาตรฐานอื่นในชุดเดียวกันนี้รวมอยู่ในส่วนที่ 2 ในเรื่องของการเผาไหม้ได้และส่วนที่ 4 ในเรื่องของการแกว่งและของเล่นที่มีกิจกรรมที่คล้ายกัน

ISO 8124 ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 181, Safety of toys ซึ่งมีเลขานุการคือ DS สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศเดนมาร์ก

ผู้สนใจมาตรฐานดังกล่าว สามารถศึกษาได้จากห้องสมุดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของไอเอสโอ https://www.iso.org/standard/74477.html

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2279.html