ไอเอสโอแนะมาตรฐานใหม่เพื่อความสำเร็จของทุกธุรกิจ

ISO9004-LeadingBusinesstobeSuccessful

ธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลกมีอายุเฉลี่ยน้อยลง  แต่ก็มีธุรกิจจำนวนมากที่มีอายุนับร้อยปี การที่ธุรกิจจะยืนหยัดและอยู่รอดในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำได้อย่างไร ไอเอสโอมีเคล็ดลับมาบอกกล่าวให้ทราบดังต่อไปนี้

จากการทำนายอายุขององค์กร  พบว่าภายในปี 2570 (ค.ศ.2027) มีบริษัทที่ติดอันดับ 500 บริษัทของ S&P (Standard & Poor’s 500 Index)  จะยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ได้เพียง 12 ปีเท่านั้น เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนธุรกิจอุตสาหกรรมที่ดิสรัพท์จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั่วไป ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคตจึงมีความสำคัญมาก

มาตรฐาน ISO 9004 – การบริหารคุณภาพ – คุณภาพขององค์กร – แนวทางเพื่อบรรลุความสำเร็จที่มีการดูแลรักษา(Quality management – Quality of an organization – Guidance to achieve sustained success) เป็นมาตรฐานที่เปิดเผยความลับและกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจทั่วโลกให้ได้ยาวนานที่สุดเพื่อช่วยให้องค์กรมีการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายดังกล่าวข้างต้น และขณะเดียวกัน ก็ช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจมีสมรรถนะมากที่สุด

ชาร์ลส์ คอรรี เลขานุการของคณะกรรมการวิชาการไอเอสโอที่พัฒนามาตรฐานนี้กล่าวว่ามาตรฐานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรอยู่รอดได้เท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้องค์กรบรรลุถึงความสำเร็จที่จะยังคงมีต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

บ่อยครั้งที่ธุรกิจล้มเหลวเพราะไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด การแข่งขันหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ISO 9004 มีการดึงเอากลยุทธ์ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและประสบการณ์ของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทั่วโลกมาเพื่อจัดเตรียมแนวทางให้กับธุรกิจทุกธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนหรือมีขนาดใหญ่หรือเล็กเพียงใด มาตรฐานนี้รวมถึงวิธีการคาดการณ์ความท้าทายในอนาคตและวิธีการบรรลุถึงสมรรถนะระดับสูงได้ตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจ

มาตรฐาน ISO  9004 ฉบับใหม่นี้เป็นมาตรฐานที่ทำการทบทวนจากมาตรฐานฉบับปี 2009 ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาสมรรถนะโดยรวมด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของระบบการบริหารคุณภาพให้ออกมาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งที่ไกลกว่ามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพด้วยการเน้นในหัวข้อต่างๆ เช่น การกระจายงานตามกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  การดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งมีมุมมองในบริบทขององค์กรที่กว้างขึ้นโดยพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ พันธุกิจ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร

มาตรฐาน ISO 9004 ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 176 การบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ (Quality management and quality assurance) คณะอนุกรรมการที่ 2 ระบบคุณภาพ (Subcommittee SC 2, Quality Systems) ซึ่งมี BSI สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ เป็นเลขานุการ

ผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากห้องสมุดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของไอเอสโอ https://www.iso.org/standard/70397.html

 

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2275.html