การปรับปรุงน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Water-Improvement-for-Sustainable-Development

องค์การสหประชาชาติมีแผนปฏิบัติการระดับสากลระหว่างปี 2561 – 2571 (ค.ศ.2018 – 2028) ที่มีชื่อว่า “น้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Water for Sustainable Development) ซึ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการจัดการที่ผสมผสานเรื่องของทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับไอเอสโอ ได้พัฒนามาตรฐานที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ การบริหารจัดการที่ดีในการบริการเกี่ยวกับน้ำและการลดมลพิษ
ใน 4 เรื่องหลัก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวเป็นอย่างมาก ดังต่อไปนี้

 1. การสูญเสียน้ำและน้ำดื่ม มีข้อมูลประมาณการว่าในแต่ละวันมีน้ำจำนวน 45,000 ล้านลิตรเกิดการสูญเสียไปในประเทศกำลังพัฒนา นับเป็นมูลค่า
  ทางเศรษฐกิจมากกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ดังนั้น หากเพียงแค่ประหยัดน้ำลงครึ่งหนึ่งได้ ก็จะช่วยให้มีน้ำเพียงพอสำหรับคนจำนวน
  90 ล้านคนสำหรับมาตรฐานที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้ก็คือ มาตรฐาน ISO 24528 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ISO/WD 24528 Water Loss in Urban Supply Systems-guideline of preliminary phase of Water Loss reduction and Management project)

  ปัจจุบันมีคนจำนวน 5.2 พันล้านคนที่บริโภคน้ำดื่มที่มีการจัดการอย่างปลอดภัย (เช่นบริการที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เข้าถึงได้เมื่อจำเป็นและปราศจาก
  การปนเปื้อน) ซึ่งมาตรฐานที่ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการน้ำดื่มได้ก็คือ ISO 24512 (Activities relating to drinking water and wastewater services – Guideline for the management of drinking water utilities and for the assessment of drinking water services)

  นอกจากนี้ มีข้อมูลว่าคนจำนวน 1.8 พันล้านคนที่บริโภคน้ำดื่มที่ปนเปื้อนซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยได้ ไอเอสโอจึงได้พัฒนามาตรฐาน
  ISO 30500 – Non-sewered sanitation systems ขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ในระบบการสุขาภิบาลที่ไม่เชื่อมต่อกับท่อน้ำทิ้ง

 1. การชลประทานและการใช้ประโยชน์จากน้ำ เกษตรกรรมทั่วโลกต้องพึ่งพิงการสูบน้ำประมาณ 70% และมาตรฐาน ISO 16075-1- Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects เป็นมาตรฐานที่กำหนดแนวทางพื้นฐานสำหรับการใช้น้ำเสียซ้ำในโครงการชลประทานนอกจากนี้ มีข้อมูลว่าคนจำนวน 24 – 700 ล้านคนจะเข้าไปอยู่ในภูมิภาคที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งบางพื้นที่ภายในปี 2030 อันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมาตรฐานที่จะช่วยในเรื่องนี้ก็คือ ISO 14055-1 ซึ่งจะช่วยกำหนดวิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับ
  การแก้ไขการเสื่อมลงของดินและความแห้งแล้ง
 1. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์และมลพิษจากอุตสาหกรรม ความต้องการน้ำทั่วโลก (ในแง่ของการสูบน้ำขึ้นมาใช้) มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 55% ภายในปี 2593 (ค.ศ.2050) ส่วนใหญ่อันเนื่องมาจากการผลิต ซึ่งมาตรฐาน ISO 14046 เป็นมาตรฐานที่จะช่วยให้บริษัทมีการติดตามในเรื่องวอเตอร์ฟุตพริ้นท์สำหรับกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมก็มีผลกระทบอย่างมากต่อปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำซึ่งมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเรื่องนี้ มาตรฐาน ISO 22524 – Pilot plan for industrial wastewater treatment facilities in the objective of reuse ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  เป็นโครงการนำร่องสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ
 1. น้ำเสียและการสุขาภิบาล ทั่วโลกมีน้ำเสียที่กลับเข้ามาในระบบนิเวศโดยไม่มีการบำบัดหรือนำมาใช้ซ้ำถึง 80% ซึ่งไอเอสโอได้พัฒนามาตรฐาน
  ISO 24521 – Activities relating to drinking water and wastewater services – Guideline for the management of basic on-site domestic wastewater service ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการสำหรับบบริการน้ำเสียภายในประเทศที่ใช้ได้ในไซต์งานขั้นพื้นฐาน

ไอเอสโอได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานเพื่อให้คนทั่วโลกสามารถใช้ทรัพยากรน้ำอันมีค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน
ให้แผนปฏิบัติการระดับสากลในเรื่อง“น้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขององค์การสหประชาชาติประสบความสำเร็จต่อไปด้วย

ที่มา: https://www.iso.org/isofocus_126.html