ไอเอสโอพัฒนามาตรฐานเพื่อสังคมสูงวัย

ISO-TC314-Ageing-Societies

ประชากรโลกกำลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีประชากรมากกว่า 21% ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ดังนั้น รัฐบาล ชุมชน และธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสูงวัย ปัจจุบัน ไอเอสโอได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมสูงวัยแล้ว

จากรายงานประชากรสูงวัยขององค์การสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้ว ระบุว่าจำนวนประชากรทั่วโลกที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า มีจำนวนมากกว่า 2 เท่า
ของปี 2523 (ค.ศ.1980) และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอีกครั้งภายในปี 2593 (ค.ศ.2050) ซึ่งคาดว่าจะมีประชากรเกือบ 2.1 พันล้านคน

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ของสังคมนำมาซึ่งแรงกดดันและความท้าทายหลายเรื่องนับตั้งแต่การดูแลสุขภาพไปจนถึงรถบัสที่ใช้ในท้องถิ่น แต่
ในด้านโอกาสก็ยังมีอีกมากมายเช่นกัน เมื่อเร็วๆ นี้ ไอเอสโอได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 314 – Ageing Society โดยมีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานและแนวทางการแก้ไขปัญหาในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะต่อสู้กับความท้าทายรวมทั้งโอกาสที่เกิดขึ้นมาจากประชากรสูงวัย

เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 314 Nele Zgavc จากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสมาชิกของไอเอสโอ กล่าวถึง
การดูแลภาวะสมองเสื่อมเชิงป้องกัน แรงงานสูงวัย เทคโนโลยีและการเข้าถึงเทคโนโลยีว่าเป็นเพียงหนึ่งในสาขาด้านการมาตรฐานที่คณะกรรมการวิชาการเสนอให้มีการดำเนินงานเท่านั้น แต่อันที่จริง สังคมสูงวัยมีนัยสำคัญอยู่ทั่วโลก รัฐบาลและผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำเอาความต้องการของประชากรสูงวัยไปพิจารณาในฐานะที่เป็นวัยที่ยังคงสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมด้วย

มาตรฐานสากลจึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนเรื่องนี้เพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้สูงขึ้นและประสานโอกาสต่างๆ ที่สังคมสูงวัยมีส่วนทำให้เกิดขึ้น

ISO/TC 314 จึงเป็นผลการทำงานในด้านนี้ของไอเอสโอรวมทั้งการพัฒนาข้อตกลงที่เรียกว่า International Workshop Agreement IWA 18, Framework for integrated community-based life-long health and care services in aged societies ซึ่งนำไปสู่การสร้างกลุ่มที่ปรึกษา
เชิงกลยุทธ์ของไอเอสโอ (ISO Strategic Advisory Group: SAG) ในเรื่องสังคมสูงวัย

การยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้ SAG ได้ยืนยันถึงความต้องการและการตัดสินใจกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และขอบข่ายของการมาตรฐานในอนาคต
ในเรื่องนี้แล้ว

ปัจจุบัน คณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 314 Ageing Societies ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ 30 ประเทศ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในคณะ SAG และในการพัฒนาของ IWA 18 ด้วย

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2261.html