สรอ. มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานระบบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Certificate_Mitrphol

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด   ในโอกาสรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน  ISO 20400:2017 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุม Queensland บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โดย ดร. ศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ให้เกียรติรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400:2017) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 20400 Sustainable Procurement ประจำปี 2562 ในขอบข่าย การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับกลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงานและธุรกิจใหม่ และกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้  ซึ่งบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นบริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจน้ำตาล พลังงาน และวัสดุทดแทนไม้ ที่ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400) จาก สรอ.   โดยบริษัทฯ ได้รับการทวนสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 20400 เพื่อความเชื่อมั่นในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

News_Certificate_Mitrphol

มาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400 Sustainable Procurement – Guidance) เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ช่วยองค์กรในการบูรณาการความสามารถด้านการดำเนินการอย่างยั่งยืนเข้ากับนโยบาย กลยุทธ์และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การลดต้นทุนและนวัตกรรม เนื่องจากสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดจ้างจะส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งสมรรถนะ สวัสดิภาพของพนักงาน ชื่อเสียง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

สรอ.  ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ซึ่งบูรณาการ SDGs เข้ากับกระบวนการดำเนินงานของกลุ่มมิตรผลในทุกมิติ