สรอ. มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

Banner-iso20400-scgchemicals

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ในโอกาสรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400:2017) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้อง SHARING สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โดยนายธงชัย งามเงินวรรณ  Procurement and Materials Management Manager พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ให้เกียรติรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400:2017) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 20400 Sustainable Procurement ประจำปี 2562  ในขอบข่าย การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ ซึ่ง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเคมิคอลส์ ที่ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400) จาก สรอ.  โดยบริษัทฯ ได้รับการทวนสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 20400 เพื่อความเชื่อมั่นในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์

News-iso20400-scgchemicals-pic1

มาตรฐานแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (ISO 20400 Sustainable Procurement – Guidance) เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ช่วยองค์กรในการบูรณาการความสามารถด้านการดำเนินการอย่างยั่งยืนเข้ากับนโยบาย กลยุทธ์และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การลดต้นทุนและนวัตกรรม เนื่องจากสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดจ้างจะส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งสมรรถนะ สวัสดิภาพของพนักงาน ชื่อเสียง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)  และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ “Building Success Together” หรือ “ก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน” ในการเติบโตไปพร้อมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

News-iso20400-scgchemicals-pic2