สรอ. รับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงาน หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรการ ICAO – CORSIA จาก NSC

NSC-audit-01

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) หรือ ONSC ณ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563

การตรวจประเมิน ณ สำนักงานครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ของ สรอ. ตามมาตรฐาน มอก. 14065-2560 (ISO 14065:2013) Greenhouse gasses – Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition  ในขอบข่ายการทวนสอบรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Emissions Report) ตามโครงการการชดเชยและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการบินระหว่างประเทศ ตามมาตรการทวนสอบ International Civil Aviation Organization – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (ICAO – CORSIA)  ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้านกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และอุตสาหกรรมไทย 4.0  สำหรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve

2.-_DSC7238

นอกจากนี้ สรอ. ยังได้รับการรับรองระบบงานจากคณะกรรมการบริหารกลไกพัฒนาที่สะอาด ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Executive Board of the Clean Development Mechanism, United Nations Framework Convention on climate Change: CDM EB, UNFCCC) ในการเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย (Designated Operational Entity: DOE) แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบโครงการ และการตรวจสอบยืนยัน/การรับรอง (Validation and Verification/Certification) การลดก๊าซเรือนกระจก สำหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด(CDM)    และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) หรือ TGO

NSC-audit-03

สรอ. ได้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก และ CDM เช่น การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบสำหรับ CDM, T-VER  และการลดก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรและระดับโครงการตาม ISO 14064-1 & ISO 14064-2   การตรวจและการพัฒนาเกณฑ์ต่างๆ  การฝึกอบรมและการบริการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านก๊าซเรือนกระจก