สรอ. แสดงความยินดีกับสถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ต่อเนื่อง

banner-thaiauto-cert-qms

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมด้วย นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สรอ. ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สยย.) หรือ TAI ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้อง SHARING สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน สยย. ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ในขอบข่าย “1. งานบริการฝึกอบรม และพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. งานบริการข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์  3. งานตรวจรับรองกระบวนการผลิตวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย” ซึ่งได้รับการรับรองต่อเนื่องเป็นรอบที่ 2 ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

thaiauto-cert-qms-pic1

การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับของ สยย. ในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลก  รวมทั้งการเป็นศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการด้านทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบรับรองและการพัฒนานวัตกรรม

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพของสยย. เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุน สยย. ในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสู่อนาคต

thaiauto-cert-qms-pic2