สรอ. แสดงความยินดีกับ บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

Banner-CSPM_Cert_9001

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายเมธี  อนิวรรตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ขอบข่าย “การออกแบบ การติดตั้ง และการบริการซ่อมบำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมสำหรับอาคารโดยเฉพาะดาต้าเซ็นเตอร์ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย” จาก สรอ. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

News-CSPM_Cert_9001-pic2

การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพงานบริการ ส่งมอบบริการตามข้อตกลงด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามเวลา ทั่วประเทศ

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัทฯ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการให้บริการออกแบบ บริหารจัดการ ติดตั้งและบำรุงรักษา อุปกรณ์สนับสนุนเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์   เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร และการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

News-CSPM_Cert_9001-pic1