สรอ. ยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะด้านมาตรฐานการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ SME Promotion Project I

banner_masci_sme-promotion-project-2019

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI จัดฝึกอบรมบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up หลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ ระดับเบื้องต้น (Beginner) และหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner) และระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) ภายใต้โครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีที่ 4 (SME Promotion Project IV)

news_masci_sme-promotion-project-2019-pic1

สรอ. ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอในการดำเนินโครงการ SME Promotion Project ปี 1-3 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชน และสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และขนาดเล็กมาก (Very Small Enterprise: VSE) และ Start Up ตาม “เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Roadmap to Sustainability)” ซึ่งสามารถสร้างบุคลากรวิชาชีพของ SME/VSE/Start Up ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการในระดับเบื้องต้น (Beginner) ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) และระดับนักปฏิบัติขั้นก้าวหน้า (Advanced Practitioner)  รวม 1,175 คน  647 สถานประกอบการ โดยมีผลรวมเฉลี่ยการนำความรู้ไปปฏิบัติจริง 83.69% คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 16 – 517 ล้านบาท  และได้ดำเนินโครงการ SME Promotion Project IV ต่อเนื่องในปี 2562

news_masci_sme-promotion-project-2019-pic2

โครงการ SME Promotion Project IV มีวัตถุประสงค์หลักในการยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะด้านมาตรฐานการบริหารจัดการของ SME/VSE/Start Up ต่อเนื่อง จากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่มีความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน และขยายผลการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านมาตรฐานการบริหารจัดการของ SME/VSE/Start Up ในระดับพื้นฐานอีกครั้ง โดยได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ ระดับเบื้องต้น (Beginner) รุ่นที่ 1 ที่สุพรรณบุรี เมื่อ 6 มิถุนายน 2562   รุ่นที่ 2 ที่ขอนแก่น เมื่อ 20 มิถุนายน 2562  และจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner) รุ่นที่ 1 & 2 ที่กรุงเทพฯ เมื่อ 14 และ 28 มิ.ย. 2562 และได้คัดเลือกผู้ที่สอบผ่านระดับเบื้องต้น (Beginner) เข้ารับการพัฒนาต่อยอดในหลักสูตรระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) รุ่นที่ 1 & 2 ที่กรุงเทพฯ เมื่อ 4-5 และ 11-12 ก.ค. 2562 และ

จะมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ

  • ระดับเบื้องต้น (Beginner) รุ่นที่ 3 วันที่ 24 ก.ค. 62 

news_masci_sme-promotion-project-2019-pic4

และหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม

  • ระดับเบื้องต้น (Beginner) รุ่นที่ 3 วันที่ 31 ก.ค. 62 
  • ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) รุ่นที่ 3 วันที่ 8-9 ส.ค. 62 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

news_masci_sme-promotion-project-2019-pic3

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

โทรศัพท์ : 02 617 1727-36 ต่อ 201, 343, 802 และ 815

เว็บไซต์ : www.masci.or.th