สรอ. รับการตรวจประเมินติดตามผลการรักษาระบบงาน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 ขอบข่าย GMP/HACCP จาก ACFS

Banner-ISO-IEC-17021-1-2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ  คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: มกอช. (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards: ACFS) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา: อย และกรมวิชาการเกษตร: กวก. ในการตรวจประเมินติดตามผลการรักษาระบบงาน ณ สำนักงาน (Surveillance Office Assessment) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง SUSTAINABILITY สรอ.

สรอ. ได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยรับรองระบบการจัดการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 จาก มกอช. ขอบข่ายหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) ครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และการทำปศุสัตว์  และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) จาก มกอช. ครอบคลุมอาหาร เครื่องดื่ม ปศุสัตว์ ข้าว สัตว์น้ำ ผัก ผลไม้สด ผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง น้ำนมดิบ และทุเรียนแช่เยือกแข็ง  รวมทั้งการได้รับการขึ้นบัญชีหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร จาก อย. และการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช จาก กวก.  ซึ่งการตรวจประเมิน ณ สำนักงานครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินติดตามผลการรักษาระบบงาน ครั้งที่ 1 ของรอบการรับรองระบบงาน รอบที่ 4 จากที่ได้รับการรับรองระบบงานตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

News-ISO-IEC-17021-1-2015-pic1

การที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม การทำปศุสัตว์  สินค้าเกษตร  อาหาร  สินค้าพืช จาก สรอ. ซึ่งได้รับการรับรองระบบงาน การอนุญาต และการขึ้นบัญชี/การขึ้นทะเบียนดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการยกระดับและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการจัดการ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การจัดหา/การจัดการวัตถุดิบให้มีความปลอดภัยได้คุณภาพ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนการผลิต การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น

News-ISO-IEC-17021-1-2015-pic2

สรอ. ได้ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 22000, มกษ., GMP (FDA), FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามเกณฑ์ขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) และที่เกี่ยวข้อง ทั้งการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ การพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body: CAB) การให้บริการข้อมูลองค์ความรู้  ครอบคุลมภาคอุตสาหกรรม/การผลิต ภาคการค้า ภาคเกษตรและภาคบริการ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  การได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล  และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

News-ISO-IEC-17021-1-2015-pic3