สรอ. ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร ISO 26000 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Banner_ISO26000_Egat_21Jun2019

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) ร่วมพิธีและมอบเกียรติบัตร  ISO 26000 แก่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ หอประชุมเกษม จาติกวนิช  อาคาร ต. 040  สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อ 21 มิถุนายน 2562

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ISO 26000 ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 แก่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ.  ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้ง 14 แห่ง ได้รับการทวนสอบการเป็นไปตามเกณฑ์ภายใต้โครงการฯ ตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 ควบคู่กับการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) อก.   โดยนางเบญจมาพร  เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบเกียรติบัตร (โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล) ให้นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   และนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบเกียรติบัตร (โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ) ให้นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า  ในฐานะตัวแทนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้ง 14 แห่ง

News_ISO26000_Egat-Pic1

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. ได้ร่วมกับ สรอ. ในการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงไฟฟ้าให้อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กฟผ. และ อก.   โดย กฟผ. โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล เป็นหน่วยงานแรกของ กฟผ. ที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Network)

News_ISO26000_Egat-Pic2

สรอ. มีการดำเนินงานตามนโยบายของ อก. ในการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็งควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 26000 และ CSR-DIW & CSR-DPIM อาทิ การเป็นหน่วยตรวจประเมิน การเป็นหน่วยฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากร ผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการ การพัฒนาระบบการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว การพัฒนาเกณฑ์การรับรอง เป็นต้น  และได้ขยายผลการดำเนินงานโดยส่งเสริมให้สถานประกอบการนำ ISO 26000 ไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

News_ISO26000_Egat-Pic3