สรอ. ร่วมงานมอบใบประกาศและแถลงข่าว “Endorsement of Thailand Forest Certification System” และกิจกรรมร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการทำสวนยางพารา ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

Banner-Endorsement-of-Thailand-Forest-Certification-System

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  โดย นางพรรณี  อังศุสิงห์  ผู้อำนวยการสถาบัน  ร่วมงานมอบใบประกาศและแถลงข่าว  “Endorsement of Thailand Forest Certification System”  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  ณ ห้อง Metro on Wireless  โรงแรม Indigo กรุงเทพฯ  วันที่ 27 มิถุนายน 2562

โครงการการพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ของไทย (Thailand Forest Certification System: TFCS) โดยสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ภายใต้ ส.อ.ท. ซึ่งเป็นสมาชิกของ The Programme for the Endorsement of Forest Certification: PEFC ทำหน้าที่ในการเป็นหน่วยกำกับดูแลการรับรองแห่งชาติ (National Governing Body: NGB)    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติ (National Standard Body: NSB) และหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation: AB) ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มอก. 14061 และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (Chain of Custody: CoC) มอก. 2861   โดยสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทยได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในการพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ของไทย การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ของไทย และการดำเนินการให้ระบบการรับรองป่าไม้ของไทยได้รับการยอมรับจาก PEFC โดยการนำมาตรฐาน มอก. ของไทยเทียบเคียงกับมาตรฐานของ PEFC ซึ่งได้รับการเทียบเคียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562   และ ส.อ.ท. โดยนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. ได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก จาก Mr. Ben Gunneberg, CEO PEFC International ดังกล่าวข้างต้น   ซึ่ง สรอ. ได้ร่วมเป็นหน่วยงานเครือข่ายในการร่วมพัฒนามาตรฐานฯ  และการเป็นหน่วยรับรองระบบการจัดการป่าไม้

News-Endorsement-of-Thailand-Forest-Certification-System

นอกจากนี้ ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการทำสวนยางพารา ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดย สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ส.อ.ท.   การยางแห่งประเทศไทย   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และ สรอ.

การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มอก. 14061  และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ มอก. 2861 จะเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และที่เกี่ยวข้อง ทั้งการยืนยันแหล่งต้นทางที่มีการจัดการตามมาตรฐาน  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศ และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ