สรอ. แสดงความยินดีกับ กฟผ.ในโอกาสได้รับถ้อยแถลงการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Verification Statement) ตามมาตรฐาน ISO14064-1

PSX_20200124_110423

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI  พร้อมด้วยนายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้รับถ้อยแถลงการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Verification Statement) ตามมาตรฐานข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1:2006)  ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต. 040 สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อ 17 มกราคม 2563

1579839258427

กฟผ. โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของ กฟผ. ให้เกียรติรับมอบถ้อยแถลงการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Verification Statement)  ตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2006 สำหรับรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้รับการทวนสอบในระดับความเชื่อมั่นแบบจำกัด ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน  และการปล่อยการเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ สำหรับกิจกรรมโรงไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง การทำเหมืองถ่านหินและการจัดการถ่านหิน และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ  

1579839259982

การที่ กฟผ. ได้รับถ้อยแถลงการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญของผู้บริหารและบุคลากรของ กฟผ. ทุกระดับ ในการนำมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ไปประยุกต์ใช้  และแสดงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานขององค์กร กฟผ. เป็นหน่วยงานแรกในธุรกิจการผลิต จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับถ้อยแถลงการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาก สรอ.  

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2006 ของ กฟผ. เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง