สรอ.ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ) ในโอกาสการตรวจเยี่ยม สรอ.

Banner-news-press-release-dec2019

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  ได้รับเกียรติจาก
นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  และนายรัฐชยุตม์  รุ่งจารุพันธ์  คณะทำงาน ตรวจเยี่ยม สรอ.
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562  ณ ห้อง SHARING  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

news-press-release-dec2019-pic1

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยม สรอ. โดย นางพรรณี  อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สรอ. ร่วมต้อนรับ และนำเสนอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ภารกิจ/บริการ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กับยุทธศาสตร์ สรอ. ภาพรวมผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปรับบทบาทของ สรอ. ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง (Standard & Conformity Assessment) โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามแนวทางสากล ทั้งภาคการผลิต/อุตสาหกรรม การค้า การบริการและการเกษตร ภาพรวมผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ตามการดำเนินงานสำคัญ (Agenda) ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสู่ 4.0 (SME 4.0) การส่งเสริมภาคการผลิตสู่ 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปรับแนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติงานในการให้บริการของหน่วยงานภายใต้ อก. และการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานใน อก. ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่าย ของ อก.

news-press-release-dec2019-pic2

ในการนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ สรอ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและ อก. อาทิ การพัฒนาภาคเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรม การขนส่งและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมทั้งเรื่อง Big Data