สรอ. รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบงานหน่วยรับรอง QMS, EMS, OHSMS (TIS 18001), TLS & EnMS และการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง OHSMS (ISO 45001) จาก NSC

Banner-NSC-Audit--2562

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI โดยนางพรรณี อังศุสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
หรือ ONSC เมื่อวันที่ 26, 28-29 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2562

News-NSC-Audit-2562-pic2

สรอ. ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OHSMS (TIS 18001)) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) ตาม ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems- Part 1 Requirements และหน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน ตาม ISO/IEC 17021-1:2015 และ ISO 50003:2014 Energy management systems- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management  จากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) หรือ NSC

News-NSC-Audit-2562-pic3

การตรวจประเมิน ณ สำนักงานครั้งนี้ เป็นการตรวจติดตามผลการรักษาระบบงานหน่วยรับรอง QMS, EMS และ OHSMS (TIS 18001) ครั้งที่ 1 และระบบงานหน่วยรับรอง TLS และ EnMS ครั้งที่ 2 และการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหน่วยรับรอง OHSMS (ISO 45001)

News-NSC-Audit-2562-pic1

การที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก สรอ. ซึ่งได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับร่วมในระดับระหว่างประเทศสำหรับการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและยกระดับระบบการบริหารจัดการทั้งศักยภาพ มาตรฐาน
ผลิตภาพและนวัตกรรม อาทิ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ การลดต้นทุนการผลิต ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้านแรงงาน เป็นต้น ผู้ซื้อทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้บริโภค มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและตลาดโลก

News-NSC-Audit-2562-pic4

สรอ. ได้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการ ทั้งการตรวจประเมินและการรับรอง การฝึกอบรม การตรวจ การพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ การเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบรับรอง การบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริการข้อมูลองค์ความรู้ อาทิ QMS (ISO 9001, ISO 29001, ISO 13485), EMS (ISO 14001), EnMS (ISO 50001), GHG (ISO 14064-1, ISO 14064-2, CDM), OHSMS (TIS 18001, ISO 45001, มอก. 2677), TLS (มรท. 8001), FSMS (GMP, HACCP, ISO 22000, มกษ., GMP (FDA)), ISMS (ISO/IEC 27001), BCMS (ISO 22301), InMS (ISO 56002, CEN/TS 16555-1), เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999), SR (ISO 26000), RM (ISO 31000), ระบบงานสำหรับหน่วยตรวจสอบรับรอง (ISO/IEC 17000 Series, ISO 21001) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (GRI) และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ (Enterprise) และกลุ่มผู้ให้บริการ (Service Provider) ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล