สรอ. ร่วมประชุมวิชาการ ISO/TC 292 The Role of TC 292 in Economic Resilience to Support UN SDGs

Banner-News_2-10-62

เมื่อวันที่ 8 – 13 กันยายน 2562 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.) ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 292/WG 2 Continuity and Organizational Resilience ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน จาก 30 ประเทศ

โดยมีผู้แทนสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการดังกล่าว คือ ดร. ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับฝายบริการเทคนิค  และนายสำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหน่วยตรวจ   ซึ่งการประชุม ISO/292 ในครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ Continuity and Organizational Resilience (ISO 22301) ร่วมกับสมาชิก ISO/TC 292 อีกด้วย     ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศไทย ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ (สรอ.) ได้เข้าร่วมการประชุม ISO/292 เมื่อ 20 -24 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเดลฟ์ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ เพื่อเสนอ มอก. 9999 เล่ม 1 – 2556 เป็นเอกสาร ISO ซึ่งข้อเสนอของไทยในขั้นตอน Preliminary Work Item (PWI) ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกใน ISO/TC 292 เป็นส่วนใหญ่ และได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับชื่อเอกสาร/มาตรฐาน ISO ที่จะจัดทำคือ Principles and Guidelines for Sufficiency and Viability 

News_2-10-62_pic3

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ISO/TC 292 ในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีของประทศไทยนำเสนอ มอก. 9999 เล่ม 1-2556 เป็นมาตรฐาน ISO ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 292    และได้มีการเสวนา The Role of TC 292 in Economic Resilience to Support UN SDGs เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอมาตรฐาน ISO/TR 22XXX:20XX Security and Resilience – Organization Resilience –  Principles and Guidelines for Sufficiency and Viability ต่อคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 292 ต่อไป