สรอ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ปี 2562

PSX_20191011_141547

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ปี 2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ มกอช.

สรอ. โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ และนางปริยดา พยุงธรรม ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการเทคนิค ร่วมแสดงความยินดีและร่วมกิจกรรมการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันสถาปนา มกอช. โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ปี 2562 จากนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. ซึ่ง มกอช. ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องผลการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั่วประเทศ

PSX_20191011_141857

สรอ. ได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยรับรองระบบการจัดการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 จาก มกอช. ในสาขาหน่วยรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) ครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และการทำปศุสัตว์ โดยได้รับการรับรองระบบงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) จาก มกอช. ครอบคลุมอาหาร เครื่องดื่ม ปศุสัตว์ ข้าว สัตว์น้ำ ผัก ผลไม้สด ผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค สินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง น้ำนมดิบ และทุเรียนแช่เยือกแข็ง

PSX_20191011_142819

การที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม การทำปศุสัตว์ สินค้าเกษตร อาหาร สินค้าพืช ได้รับการรับรองจาก สรอ. ซึ่งได้รับการรับรองระบบงานและการอนุญาตดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการยกระดับและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการจัดการ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การจัดหา/การจัดการวัตถุดิบให้มีความปลอดภัยได้คุณภาพ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดต้นทุนการผลิต การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น

สรอ. ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 22000, มกษ., GMP (FDA) และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึกอบรม ครอบคลุมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามเกณฑ์ขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ การพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Body: CAB) การให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม/การผลิต ภาคการค้า ภาคเกษตรและภาคบริการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ