สรอ. แสดงความยินดีกับบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

Banner_News_IRPC_CP1

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  พร้อมด้วย นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน มอก.14001-2559 (ISO 14001:2015)

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด โดยนายวุฒิชัย ชนปิยางกูร ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน มอก.14001-2559 (ISO 14001:2015) ขอบข่ายการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

News_IRPC-CP_2

การได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท.

News_IRPC-CP_3

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้มีความมั่นคง ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม