สรอ. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรม “What’s Next for Innovation? ก้าวต่อไปของนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม”

Banner_News_What’s-Next-for-Innovation

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรม “What’s Next for Innovation? ก้าวต่อไปของนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2562 และมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล จำนวน 25 แห่ง โดยได้รับเกียรติจากนายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นประธานมอบเกียรติบัตร  และมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกว่า 200 คน

News_What’s-Next-for-Innovation-Pic1

สรอ. ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้ดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดและปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้าถึงแหล่งข้อมูลงานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย และการผลักดันให้เกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเชื่อมโยงความต้องการนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมไปสู่หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ  ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 มีการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเกษตรแปรรูป (Agro-base) ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยี (Engineering-based) ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเครื่องมือแพทย์ กลุ่มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์  รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการกับภาควิจัย ภายใต้ชื่อเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม หรือ InnoThai Network ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559  ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 400 คน  นอกจากนี้ยังมีการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เพื่อพัฒนาแนวคิดและโครงการนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการต่อยอดและขยายผลในเชิงพาณิชย์ เช่น นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ และการสร้างโครงสร้างพื้นด้านข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.innothai.net

News_What’s-Next-for-Innovation-Pic2

ในการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายฯ เช่น สถาบันพลาสติก สถาบันอาหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสมาชิกเครือข่ายฯ ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เส้นทางการพัฒนานวัตกรรมและการดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1:2013)