สรอ. ขอแสดงความยินดีกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

kps.ku.Cert9001_2015

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) หรือ MASCI ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตร รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ในขอบข่าย ระบบการสนับสนุนงานด้านการศึกษา เพื่อจัดการเรียน การสอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก  ระบบการสนับสนุนงานด้านวิจัย และสร้างนวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ ระบบบริการวิชาการ ระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

News_kps_ku_Cert_9001_2015_pic2

การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของคณะเกษตร กำแพงแสน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะเกษตร สำหรับการสนับสนุนงานด้านการศึกษา ด้านวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการ และระบบสารสนเทศ  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และบริการวิชาการที่เป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของสังคม มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

News_kps_ku_Cert_9001_2015_pic3

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพของคณะเกษตร เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาการเกษตร และเป็นที่ยอมรับในเอเชีย

News_kps_ku_Cert_9001_2015_pic1