สรอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สวพ.ทบ. เนื่องในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร

PSX_20191105_063152

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก (สวพ. ทบ.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเฉพาะด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง SHARING สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

PSX_20191105_063241

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และคณะผู้บริหาร สรอ. ให้การต้อนรับ พลตรีสมบุญ เกตุอินทร์ ผอ. สวพ. ทบ. พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ สวพ. ทบ. โดยทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดำเนินงานของ สวพ. ทบ. อาทิ งานกำหนดมาตรฐาน งานทดสอบและประเมินผลงานวิจัยและพัฒนา งานรับรองมาตรฐาน เป็นต้น รวมทั้งแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรในด้านต่างๆ อาทิ การกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ เป็นต้น

PSX_20191105_063009