สรอ. ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการทางวิชาการ งาน “Network Show & Share คลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร”

Banner_MASCI_NetworkShowandShare

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมออกบูธจัดนิทรรศการทางวิชาการงาน Network Show & Share คลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) หรือ EEI ในการดำเนินโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแนวทางคลัสเตอร์ (Cluster)  วันที่ 26 สิงหาคม 2562  ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหารและบุคลากรสฟอ. ผู้ประกอบการคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจรในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

News_MASCI_NetworkShowandShare-Pic1

การจัดงาน Network Show & Share คลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร” เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
S-Curve ในการสร้างเครือข่ายให้เกิดเป็นพันธมิตรธุรกิจ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการประกอบการ ควบคู่กับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการ ของหน่วยงานผู้ให้บริการ SME เกิดการบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมให้เติบโต มีผลิตภาพ และนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

News_MASCI_NetworkShowandShare-Pic2

สรอ. เข้าร่วมออกบูธจัดนิทรรศการทางวิชาการ ซึ่งมีผู้บริหารและผู้ประกอบการคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร เยี่ยมชมบูธสถาบันฯ และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  ซึ่ง สรอ. ได้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และนวัตกรรม ทั้งการตรวจประเมินและรับรอง การพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐาน การฝึกอบรมและการเป็นพี่เลี้ยง การทวนสอบ และการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ เช่น ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485) ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต/อุตสาหกรรม การค้า การบริการและการเกษตร รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่ม S-curve & New S-Curve ให้มีความเป็นเลิศด้านความสามารถในการดำเนินการอย่างยืน

News_MASCI_NetworkShowandShare-Pic3