สรอ. ยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะด้านมาตรฐานการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ SME Promotion Project

News-SME-Promotion-Project--IV-Practitioner_5-6Sep2019

ตามที่ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้ดำเนินโครงการ SME Promotion Project ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านมาตรฐานการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบรับรองตามแนวทางสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และขนาดเล็กมาก (Very Small Enterprise: VSE) รวมทั้ง Start Up ให้มีความสามารถในการดำเนินการระบบบริหารจัดการ/การบริหารจัดการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก

News-SME-Promotion-Project--IV-Practitioner_5-6Sep2019-pic1

สรอ. จัดฝึกอบรมบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up หลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ ระดับเบื้องต้น (Beginner) และหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner) และระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) ภายใต้โครงการ “การสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีที่ 4 (SME Promotion Project IV)” โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ ระดับเบื้องต้น (Beginner) รุ่นที่ 1 ที่สุพรรณบุรี เมื่อ 6 มิ.ย. 2562   รุ่นที่ 2 ที่ขอนแก่น เมื่อ 20 มิ.ย. 2562  และจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner) รุ่นที่ 1 & 2 ที่กรุงเทพฯ เมื่อ 14 และ 28 มิ.ย. 2562 และ รุ่นที่ 3 & 4 เมื่อ  31 ก.ค. 62 และ 30 ส.ค. 62  และได้คัดเลือกผู้ที่สอบผ่านระดับเบื้องต้น (Beginner) เข้ารับการพัฒนาต่อยอดในหลักสูตรระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) รุ่นที่ 1 & 2 เมื่อ 4-5 และ 11-12 ก.ค. 2562  และรุ่น 3 & 4 เมื่อ 8-9 ส.ค. 62 และ 5 – 6 ก.ย. 62 ที่กรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลาการจัดอบรม มีผู้เข้าอบรมหลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ ระดับเบื้องต้น (Beginner) รวม 3 รุ่น จำนวน 160 คน  79 บริษัท และผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner) รวม 4 รุ่น จำนวน 153 คน  96 บริษัท และหลักสูตรระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) รวม 4 รุ่น จำนวน 131 คน 85 บริษัท  สรอ. กำหนดให้มีการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และมอบประกาศนียบัตรในลำดับต่อไป

News-SME-Promotion-Project--IV-Practitioner_5-6Sep2019-pic2