สรอ. แสดงความยินดีกับสถาบันอาหาร ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

Banner_NFI_Cerified_ISO9001

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร (สอห.) หรือ NFI ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015)

สถาบันอาหาร โดยนางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบัน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015) ขอบข่ายการบริการฝึกอบรม การบริการทวนสอบด้านการกำหนดกระบวนการผลิตอาหารที่ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน การบริการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย การบริการศึกษาและวิจัยด้านความปลอดภัยอาหาร การบริการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร การบริการปรึกษาแนะนำ การบริการวิจัยและข้อมูลอุตสาหกรรมอาหาร และการบริการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันอาหาร

News_NFI_Cerified_ISO9001

การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพของสถาบันอาหาร แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนบทบาทของสถาบันอาหารด้านความปลอดภัย การวิจัยและพัฒนา การเป็นแหล่งวิจัยเชิงลึก และการพัฒนาธุรกิจของสถาบันอาหาร

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการของสถาบันอาหารตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอาหารในการสร้างคุณค่าด้านวิชาการ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ล้ำสมัย ทันสถานการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม